Obchodní podmínky pro e-shop


Všeobecná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.markazin.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.


 Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.
 Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.markazin.eu jsou závazné.

Reklamace probíhají standardně dle nového občanského zákoníku - na zboží je záruční doba 2 roky ode dne nákupu, není-li uvedeno jinak. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne nákupu zboží. K tomu použije formulář "Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě".


  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Zahraničním zákazníkům je účtována přirážka na dopravném podle platného cenníku dopravce.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste se rozhodli odstoupit od smlouvy a chcete vrátit Vámi zakoupené zboží, informujte nás o této skutečnosti na telefonním čísle 775 668 090.